بازدید از پـروژه آبـرسانی از سـد کوچـری به قـم

بازدید از پـروژه آبـرسانی از سـد کوچـری به قـم
با عنایت به اهمیت نظارت بر اجرای به موقع پروژه های تامین مالی شده از تسهیلات اعتباری بین المللی،
 در تاریخ 1395/10/26 هیات اداره کل نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی از محل سایت پروژه آبرسانی به قم از سد کوچری بازدید نمود. پروژه مزبورازمحل تسهیلات بانک توسعه اسلامی  به مبلغ 91/94 میلیون یورودر حال اجرا میباشد.
اجزای پروژه شامل بخش های تصفیه خانه، احداث مخازن جدید در کنار مخازن دوبرادران و یزدان و شبکه توزیع آب آشامیدنی شمال و جنوب شهر قم میباشد و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه 81/56% و پیشرفت مالی آن 61/47% است و تمامی بخش های پروژه به جز تصفیه خانه تکمیل و تحویل موقت شده اند.
در این راستا هدف از اجرای پروژه فوق انتقال آب سرشاخه های دز با استفاده از حدود 180 کیلومتر خط انتقال از سد کوچری به شهر قم و پس از اجرای طرح توسعه تصفیه خانه، افزایش ظرفیت فعلی تصفیه آب از 55 میلیون متر مکعب به میزان 142/5 میلیون متر مکعب در سال میباشد و ظرفیت کلی تصفیه خانه را به حدود 200 میلیون متر مکعب در سال میرساند. کیفیت آب آشامیدنی در قم به طور قابل ملاحظهای بهبود یافته و کمبود منابع آب رفع میگردد. در این خصوص طی بازدید از محل سایت تصفیه خانه، برگزاری جلسه با کلیه عوامل اجرایی پروژه نیز انجام گردید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۲۳
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.