» فرم ثبت نام کلاس آموزش

آشنایی با فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی بین المللی

مشخصات شرکت کننده
*
*
*
*
*
لطفا تلفن به همراه کد شهر و به صورت 11 رقمی وارد گردد
*
لطفا تلفن به همراه به صورت 11 رقمی وارد گردد
*


* = ضروری

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP