علیشیری در مراسم گزارش سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد:ایران در جمع 10 کشور برتر آسیا در جلب سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت

علیشیری در مراسم گزارش سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد:ایران در جمع 10 کشور برتر آسیا در جلب سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت
بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد در مراسم گزارش سرمایه گذاری خارجی جهانی سال 2011 گفت : بر اساس آمار منتشره توسط آنکتاد در خصوص میزان سرمایه گذاری خارجی در جهان در طی سال 2010 با وجود رشد 5 درصدی این حجم نسبت به سال 2009، میزان بدست آمده هنوز 15 درصد کمتر از متوسط حجم سرمایه گذاری خارجی در طی سالهای 2005 تا 2007 و 37 درصد کمتر از حجم سرمایه گذاری در سال 2007 می باشد.
­   
فرایندهای سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال 2010
 
علیشیری در ادامه افزود : این ارقام نشاندهنده این واقعیت می باشد که جریان سرمایه گذاری در جهان نسبت به دوره قبل از بحران هنوز ترمیم نشده است. بر اساس برآوردهای آنکتاد، در صورت عدم وقوع شوک جدید، سال 2011 و 2012 این ارقام می توانند به سمت 2007 میل نمایند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم در سال 2010 حجم ادغام و تملیک در جهان است که با 36 درصد افزایش به 339 میلیارد دلار بالغ گردیده است.
به گفته وی، در طی سال 2010 کشورهای توسعه یافته با 15/0 درصد رشد منفی مواجه بوده اند در حالی که در همین دوره کشورهای در حال توسعه با 3/12، آمریکای لاتین با 9/12، آسیا و اقیانوسیه با 1/16 و آسیای جنوب شرقی، شرق و جنوب آسیا که ایران را نیز در بر دارد با 24 درصد رشد روبور بوده است.
علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد: رشد 24 درصدی در منطقه ای که ایران را در بر می گیرد نشاندهنده پتانسیل و توان بالای این کشورها در ایجاد تحرک در اقتصاد جهان می باشد در حالی که در منطقه آسیای غربی که عمدتا همسایگان جنوبی ما را در بر می گیرد با رشد منفی 7/11 درصدی مواجه گردیده اند.
 
نرخ تغییرات
(درصد)
مجموع سرمایه‌گذاری خارجی
(میلیارد دلار)
گروه
15/0-
9/601
کشورهای توسعه
‌یافته
3/12
5/573
کشورهای در حال توسعه
9/12
1/159
آمریکای لاتین
5/8-
55
آفریقا
1/16
3/359
آسیا و اقیانوسیه
7/11-
2/58
آسیای غربی
24
6/299
آسیای جنوب‌شرقی، شرق و جنوب آسیا
(ایران در این گروه قرار دارد)
9/4
6/1243
کل دنیا
   
نقش شرکتهای چند ملیتی در سرمایه گذاری خارجی
بهروز علیشیری در ادامه با بیان اینکه شرکتهای چندملیتی نزدیک به 16 تریلیون دلار از تولید جهانی را به خود اختصاص داده اند که این رقم در حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را شامل می گردد،تصریح کرد: در این میان شرکتهای چند ملیتی دولتی که در حدود 1 درصد از کل شرکتهای چند ملیتی را شامل می شوند، با دارا بودن 11 درصد از کل جریان خروجی سرمایه گذاری خارجی بیش از 200 میلیارد دلار از کل جریان را به خود اختصاص داده اند.
به گفته وی ، صندوق توسعه ملی کشورمان می تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد و به مانند این شرکتها در سرمایه گذاری خارجی عمل نماید.
 
بررسی تغییرات و توسعه سیاستگذاریهای جهان در سرمایه گذاری خارجی
 
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران تاکید کرد: یکی از عمده ترین نکاتی که در زمینه سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال 2010 روی داده است روند تسهیل و تشویق سرمایه گذاری خارجی توسط کشوها بوده است که  با اصلاح بیش از 300 قانون مرتبط در 167 کشور دنیا، زمینه مناسبتری برای سرمایه گذاران خارجی فراهم گردیده است. شاخص تغییرات سیاستگذاری های ملی نشاندهنده دستیابی به شاخص 68 درصدی سهولت و تشویق در سال 201 نسبت به شاخص 98 درصدی سال 2000 می باشد.
 
عمده ترین سیاستگذاری های صورت گرفته در حوزه موافقتنامه های سرمایه گذاری به عنوان مکانیزم حل و فصل اختلافات و اثر متقابل استراتژی های صنعتی و جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. مطالعات انجام شده نشانگر این واقعیت است که جهت گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی متناسب با راهبرد توسعه صنعتی بوده است.
 
علیشیری در عین حال تصریح کرد: در گزارش سال 2011 آنکتاد یکی از مهمترین نکاتی که می تواند برای کشور ما مورد استفاده زیادی قرار گیرد، استفاده از تعریف جدید روشهای غیر سهمی (Non-equity modes) به عنوان حد واسط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت می باشد و  این تعریف جدید به کشورها این اجازه را می دهد که در قالب روشهایی مانند برون سپاری خدمات، قراردادهای کارگاهی، قراردادهای کشاورزی، حق لیسانس، فرانشیز، قراردادهای مدیریتی و سایر ترتیبات قراردادی به جذب سرمایه های خارجی بپردازند. این روشها به کشورها اجازه می دهد تا از طریق نشر دانش، فن آوری و مهارت ها موجب بهبود اقتصاد های در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی شده و ضمن ایجاد اشتغال، به ارزش افزوده مناسب، صادرات مورد نظر و فن آوری نوین دست یابند.
 
گزارش سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2010
 
بهروز علیشیری مقام مسئول در جذب سرمایه گذاری خارجی ایران با اشاره به رشد 20 درصدی کشور در سال 2010 در جذب سرمایه های خارجی، رقم سرمایه وارده به کشور در سال موصوف را به 6/3 میلیارد دلار  اعلام کرد .
بر اساس این گزارش ،در سال قبل با دستیابی به 86 درصد رشد، موفق به جذب 3 میلیارد دلار سرمایه های خارجی گردیدیم.        
        
سال
مجموع سرمایه‌گذاری خارجی
رشد سالانه (درصد)
نرخ رشد نسبت به میانگین مقطع زمانی پایه 2005-1995
شاخص نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
(میلیون دلار)
(درصد)
(درصد)
متوسط 1995 -2005
1,251
-
-
-
2006
1,647
-
31.65
-
2007
1,670
1.4
33.49
2/2
2008
1,615
-3.29
29.1
1/8
2009
3,016
86.75
141.09
3/7
2010
3,616
19.93
189.05
4
 
به گزارش خبرنگار ما ،علیشیری اضافه کرد: مقایسه میزان رشد سرمایه گذاری در کشور با کشورهای هدف و رقیب ایران در منطقه نشاندهنده میزان موفقیت کشورمان در این عرصه بوده است. رشد 20 درصدی ایران در حالی به وقوع پیوسته که برزیل به عنوان یک اقتصاد نوظهور با 86 درصد رشد، چین به عنوان اقتصادی پویا با 11 درصد رشد و ترکیه با 8 درصد رشد در عرصه سرمایه گذاری خارجی  مواجه بوده و سایر کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، کره جنوبی، عربستان سعودی، پاکستان، هندوستان، قطر و کویت با رشد منفی از 1 تا 92 درصدی روبرو بوده اند.
 
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با جذب رقم 6/3 میلیارد دلار به لحاظ حجم سرمایه گذاری خارجی در بین 10 کشور برتر اسیا قرار گرفت که در صدر این فهرست کشور چین قرار دارد.
 
نرخ تغییرات (درصد)
کشور
6/86
برزیل
20
جمهوری اسلامی ایران
3/11
چین
8/7
ترکیه
3/1-
امارات متحده عربی
8/4-
مصر
3/8-
کره جنوبی
4/12-
عربستان سعودی
7/13-
پاکستان
8/30-
هندوستان
1/32-
قطر
7/92-
کویت
 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توزیع بخشی سرمایه گذاری خارجی در کشور، عمده ترین سهم به بخش معدن شامل نفت و گاز و معادن با سهم 62 درصدی و سپس صنعت با سهم 29 درصدی را اعلام کرد.
 
علیشیری یادآور شد: سازمان سرمایه گذاری به عنوان متولی جذب منابع مالی خارجی در کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی و یا اخذ تسهیلات تجاری و پروژه ای از بانکهای توسعه ای و تجاری خارجی در طی سال 1389 موفق گردید تا بیش از 8/11 میلیارد دلار منابع مالی خارجی را به کشور وارد مرحله اجرایی  نماید.
 
میزان تامین مالی خارجی صورت گرفته در سال 1389 (میلیون دلار)
عنوان حوزه
1389
سرمایه‌گذاری خارجی
3،773
تسهیلات تجاری و پروژه‌ای بانک توسعه‌ای
755
تامین مالی از بانک‌های تجاری
7،371
جمع کل
11،899
 
 
هدفگذاری و برنامه عملیاتی سازمان سرمایه گذاری در سال جهاد اقتصادی 1390
 
علیشیری در ادامه به برنامه های آتی سازمان سرمایه گذاری اشاره کرد و رشد 100 درصدی در جذب منابع مالی خارجی در سال 1390 را پیش بینی کرد.
وی دستیابی به رشد 100 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی را در سال جاری را منوط به  تدارک احکام ماده 111 قانون برنامه پنجم دانست و افزود : اعطای جایزه جذب سرمایه های خارجی در سال 1390و ورود صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات مالی به سرمایه گذاران خارجی از دیگر پیش شرطهای دستیابی به این رشد می باشد.
 
معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد : مهمترین نکته در موفقیت کشور برای جذب سرمایه های خارجی ضرورت تغییر نگرش به شیوه تامین مالی پروژه ها، بخصوص پروژه های زیربنایی توسط متولیان آن و قوانین مقررات توسعه ای و بودجه ای می باشد.
 
به گفته وی ، برای دستیابی به فضای مطلوب برای حضور سرمایه گذاران خارجی علاوه بر تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور و تعیین اولویتها و مزیتهای بخشی، آماده سازی و عرضه طرحهای سرمایه گذاری خارجی توسط دستگاههای متولی امر ضرورتی اجتناب ناپذیر است و به همراه این اقدامات باید نگاه یکپارچه و همه جانبه ای برای اصلاح قوانین و مقررات و بهبود فضای کسبو کار کشور صورت پذیرد.  
                                                             
                                                                  سخنرانی دکتر علیشیری در مراسم اعلان گزارش سرمایه گذاری جهانی
 
۵ مرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۲۱

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP