بورس ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭ رتبه ﺩﻭﻡ ﺑﻮﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ

بورس  ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭ رتبه  ﺩﻭﻡ ﺑﻮﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی ونی ایران به نقل از سنا ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﮒ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺭﺷﺪ 2.41 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺼﺮ، رشد بالایی را در طول این مدت داشته است
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﯾﺮﻧﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (ﺳﻨﺎ)، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل 608
واﺣﺪی در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ 26 ﻫﺰار و 514 واﺣﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﻫﯽ 2.41 درﺻﺪی ﻋﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﯿﺎن ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد، ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 2.93 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس دوﺑﯽ اﻣﺎرات ﺑﺎ 1.98 درﺻﺪ، ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ 1.51 درﺻﺪ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ 1.06درﺻﺪ رﺷﺪ در
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﻮرس ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻫﺎی
داوﺟﻮﻧﺰ و S&P 500 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 10 و 38 ﺻﺪم درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺴﯽ ﻟﻨﺪن 1.06 درﺻﺪ و ﮐﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
1.42 ﺻﺪم درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۱۳

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP