بانک مرکزی: نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست سال به ۴ درصد رسید/ سهم عمده بخش‌های نفت و صنعت در رشد اقتصادی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری به نقل از فارس ،براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال به ۴ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در ش ماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به میزا 4.0 درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال 1393، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 983253 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1392 به 1022808 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1393 افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 4.0 درصدی برای نیمه نخست سال 1393 می‌باشد.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال 1393 به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیب 3.7، 3.3، 15.8، 10.1، 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشند. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش یافته است.

در این گزارش، رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال 3.7 درصد و رشد سه ماهه اول 4.4 درصد برآورد شده است. رشد سه ماهه اول 0.2 درصد کمتر از رقم اولیه اعلام شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت در شش ماه سال جاری 4.0 درصد بوده اما این نرخ بدون احتساب نفت، 3.5 درصد برای این مدت برآورد شده است.

همچنین آمارها نشان می دهد نرخ رشد فصل دوم امسال نیز با احتساب نفت و بدون نفت به ترتیب 3.7 و 3.0 بوده که نسبت به فصل بهار (4.4 و 4.0 درصد) روند کاهشی دارد.

 

درصد تغییر (رشد) تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی و اقلام هزینه‌ای

به قیمت‌های ثابت سال 1383           نیمه اول سال 1392      نیمه اول سال 1393

ارزش افزوده گروه کشاورزی                       6.9                                 3.2

ارزش افزوده گروه نفت                              13.5-                              9.2

ارزش افزوده گروه صنایع و معادن                 6.3-                                7.2

ارزش افزوده گروه خدمات                          1.0-                                2.5

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه               2.4-                               4.0

مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی           0.8                                 3.7

مخارج مصرف نهایی بخش دولتی              1.2-                                3.3

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص                    16.5-                             15.8

صادرات کالاها و خدمات                            2.4                                10.1

واردات کالاها و خدمات                             31.8-                             4.5

هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار            2.3-                              4.2

سهم عمده ارزش افزوده نفت و صنعت و ساختمان در رشد نرخ

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در شش ماه نخست سال 1393 نشان‌دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد 4.0 درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات مؤسسات پولی و مالی» جستجو نمود.

سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال 1393 به ترتیب 0.9، 1.0، 0.5، 0.7 و 0.6 واحد درصد برآورده شده است.

 

جدول سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی-درصد
به قیمت‌های ثابت سال 83     6 ماهه اول 92     سال 92     فصل اول 93     فصل دوم 93     6 ماهه اول 93
گروه کشاورزی     0.6     0.3     0.2     0.4     0.3
گروه نفت     1.5-     1-     0.8     1     0.9
گروه صنایع و معادن     1.6-     0.8-     1.8     1.7     1.7
معدن     0.0     0.0     0.2     0.0     0.1
صنعت     1.1-     0.6-     1.4-     0.6     1
برق، گاز و آب     0.1     0.1     0.2     0.1     0.2
ساختمان     0.6-     0.2-     0.1-     0.9     0.5
گروه خدمات     0.6-     0.9-     2     1.1     1.5
بازرگانی، رستوران و هتلداری     1-     0.7-     0.9     0.5     0.7
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
خدمات موسسات پولی و مالی     0.8-     0.6-     0.6     0.6     0.6
خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی     0.4     0.1-     0.5     0.2-     0.1
خدمات عمومی     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی     0.3     0.2     0.2-     0.0     0.1-
کسر می‌شود                              
کارمزد احتسابی     0.6-     0.4-     0.4     0.5     0.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه     2.4-     1.9-     4.4     3.7     4

 

رشد 3.2 درصدی گروه کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل

در شش ماه اول سال 1393 ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1383 به میزان 101047 میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1.4 و 5.9 درصد و تولید محصولات اصلی دامی 9.1 درصد افزایش یافته است.

سهم نفت و میعانات گازی در نرخ رشد

بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال 1393 به قیمت‌های ثابت سال 1383 به میزان 105311 میلیارد ریال برورد گردید که گویای رشد 9.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات ازی و گاز طبیعی از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده این گروه در دوره مورد بررسی بوده است.

سهم 1.7 درصدی صنایع و معادن از نرخ رشد اقتصادی

گروه صنایع و معادن در شش ماه نخست سال 1393 از نرخ رشدی معادل 7.2 درصد برخوردار گردید و در نتیجه 1.7 واحد درصد از نرخ رشد 4.0 درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد. در این گروه ارزش افزوده بخش‌های «صنع»، «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب مواجه با نرخ‌های رشد 6.5، 10.5، 7.5 و 10.3 درصدی بوده‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد افزایش داشته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان‌های بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1383 حدوداً 3.7- درصد برآورد گردیده است.

در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز افزایش ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1383 در حدود 7.5 درصد برآورد می‌شود.

ارزش افزوده گروه خدمات از نرخ رشد 2.5 درصدی در نیمه نخست سال 1393 برخوردار گردیده و سهم آن از رشد 4.0 درصدی تولید ناخالص داخلی به 1.5 واحد درصد رسیده است.

شاخص ضمنی ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در شش ماه اول سال 1393 به ترتیب 19.5، 14.4، 10.3 و 18.6 درصد افزایش یافته‌اند. به علاوه شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به ترتیب دارای رشد 17.9 و 18.1 درصدی بوده‌اند.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال 1393 هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1383، به ترتیب از نرخ رشد 3.7، 3.3 و 15.8 درصدی برخوردار بوده‌اند.

رشد تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی - درصد

بر اساس برآوردهای اولیه، نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی از 0.8 درصد در شش ماه اول سال 1392 به 3.7 درصد در دوره مشابه سال 1393 افزایش یافته است. افزایش مذکور عمدتاً ناشی از فزونی رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی نسبت به رشد شاخص تورم در دوره مورد بررسی بوده است. نرخ رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولت نیز در شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته و به 3.3 درصد رسیده است.

مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای شش ماه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 15.8 درصد می‌باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در شش ماه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 15.8 و 15.8 درصد افزایش یافته است. رشد 15.8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی در سه ماهه دوم سال 1393 می‌باشد.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال 1393 به قیمت‌های ثابت و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 10.1 و 4.5 درصد افزایش یافته است.

۳ دی ۱۳۹۳ ۱۹:۰۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP