» صندوق اوپک » طرح های مصوب هجدهمین برنامه وام دهی صندوق اپک

گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک

  

پروژه های مصوب صندوق اوپک برای توسعه بین المللی(OFID) 

 طرحهای مصوب جلسه 145 هیات مدیره صندوق اپک- سه ماهه چهارم 2013
طرحهای مصوب جلسه  144 هیات مدیره صندوق اپک- سه ماهه سوم 2013 

  طرحهای مصوب جلسه 143 هیات مدیره صندوق اپک 

 طرحهای مصوب جلسه 142 هیات مدیره صندوق اپک   

طرحهای مصوب جلسه 141 هیات مدیره صندوق اپک  

گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه سوم 2012   

  گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه دوم 2012  

 گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه اول2012  

               گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه سوم 2011

 گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه دوم 2011

  گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه اول 2011

گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه چهارم 2010

 گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی در سه ماهه سوم 2010

گزارش طرحهای مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی درسه ماهه اول 2010

گزارش یازده طرح مصوب صندوق اوپک برای توسعه بین المللی

گزارش طرحهای مصوب صندوق اوپک برای توسعه بین المللی 

 گزارش هشت طرح مصوب صندوق اپک برای توسعه بین المللی

 

 

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP