اطلاعیه

                                                                     دستورالعمل نحوه استفاده ار فرم  Aدرخواست وجه ازIDB
 
با توجه به توافقات به عمل آمده با بانک توسعه اسلامی درخصوص نحوه نقل وانتقال وجه از این بانک ،‌ضروری است دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات بانک مذکور تا اطلاع ثانوی در بند h  ردیف 8 فرم درخواست وجه به جای بانک واسط خود نام حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد IDB  را قید نمایند.

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP