معرفی اداره کل نظارت

شرح وظایف اداره کل نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی

•بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواستهای وام گیرنده برای تمدید مدت استفاده از وام و تغییر در شرایط قراردادهای وامی.

•بررسی و مطالعه مقاوله نامه ها و موافقتنامه های وام یا اعتبار خارجی که برای طرحهای عمرانی (انتفاعی یا غیرانتفاعی) تحصیل می شود به منظور نظارت در امر استفاده وتخصیص تعهدات مربوط به بازپرداخت آنها و همچنین بررسی و مطالعه مقاوله نامه ها و موافقتنامه های اعطای وام و تصویبنامه های کمک و سرمایه گذاری به منظور اجرای مفاد آنها.

•همکاری و راهنمایی با وزارتخانه ها و مؤسسات وام گیرنده در زمینه استفاده صحیح و به موقع از وامها و اعتبارات خارجی و تهیه و تکمیل سفته ها و جداول استهلاک مربوط.

•تهیه و تنظیم و صدور حواله های بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و کارمزد وامها و اعتبارات خارجی.

•نظارت در امر استفاده و بازپرداخت تسهیلات مالی مأخوذه و یا اعطا شده.

•مراقبت و نظارت در حسن اجرای قراردادهای منعقده مربوط به اعطا یا دریافت تسهیلات مالی یا اعتباری از خارج و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشکلات حین اجرای موافقتنامه ها.

•وصول اقساط اصل و بهره و کارمزد وامهای اعطایی و سود سرمایه گذاری.

•نظارت در وصول اصل و بهره مربوط به قراردادهای منعقده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های اجرایی موضوع پرداخت بیش از موعد وامهای خارجی و نگهداری حساب آنها.

•مشارکت در جلسات مذاکره و کمیسیونها و سمینارها و کنفرانسهای خارجی و داخلی.

•پیش بینی و برآورد اعتبار سنواتی مورد نیاز جهت درج در لایحه بودجه بر اساس ضوابط و شرایط قراردادهای منعقده و پیگیریهای لازم و تهیه موافقتنامه مورد مبادله با سازمان برنامه و بودجه.

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP